Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi. Uchwała Nr 248/XXVI/ 2013

Breadcrumbs

Treść strony

 Uchwała Nr 248/XXVI/ 2013

RADY POWIATU W RADOMIU

z dnia 22 lutego 2013 roku

 w sprawie sprawozdania  dotyczącego realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku przedłożonego przez Zarząd.

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zmianami) oraz § 20 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego Rada Powiatu w Radomiu:

 §1

 1. Rada Powiatu przyjmuje i pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie dotyczące realizacji rocznego programu współpracy powiatu radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku.

2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt.1 §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

         Powiat Radomski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. W rocznym programie współpracy ustalono również zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji powiatu, ochrony i promocji zdrowia, kultury, turystyki, kultury fizycznej oraz pomocy społecznej. Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieistnieje obowiązek przedłożenia sprawozdania
z realizacji rocznego programu współpracy za rok poprzedni. Zatem zachodzi konieczność opracowana informacji dotyczącej realizacji rocznego programu współpracy w 2012 roku.

 

 

  Załącznik

                                                                                                            do uchwały Nr 248/XXVI/2013

                                                                                                                                   Rady Powiatu w Radomiu

 z dnia 22 lutego 2013 roku

 

INFORMACJA O REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU RADOMSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W 2012 ROKU

 

I. Roczny Program Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Rada Powiatu Uchwałą  Nr 101/X/2011 z dnia 5 września 2011 roku uchwaliła i przyjęła do realizacji w 2012 r. roczny program współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

         Celem programu jest współpraca powiatu radomskiego w sferze zadań publicznych powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536) prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu wymienionym w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

II. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

              Program stanowił podstawę współpracy powiatu radomskiego  z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Uchwalony przez Radę Powiatu Radomskiego program został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w Radomiu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Radomiu
www.radompowiat.pl w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń oraz znajdował się do wglądu w pok. 106 w Starostwie Powiatowym.

          Powiat Radomski  prowadził współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o następujące zapisy zawarte w programie i poniżej cytowane ustawy:
1. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury oraz  kultury fizycznej w 2012 roku (Uchwała Nr 101/X/2011 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 5 września 2011 roku).

2. art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

3. art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536).

W dniu 12 grudnia 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie rozwijania kultury oraz  kultury fizycznej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury w roku 2012 wyniosła 5 000 zł, natomiast w zakresie kultury fizycznej
 - 46 000 zł.  Termin składania ofert w Starostwie Powiatowym w Radomiu  przez podmioty uprawnione upłynął  2 stycznia 2012 roku. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536)  zachowano termin do składania ofert - nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.  Uchwałą  Nr 150/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Zarząd Powiatu Radomskiego powołał komisję konkursową w celu dokonania wyboru ofert organizacji pozarządowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.  Komisja konkursowa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu, zebrała się 13 stycznia 2012 r.

 W jej skład weszły następujące osoby:
1. przewodniczący - Marian Oleszczuk – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

2. wiceprzewodniczący-Marek Jarosz – członek Zarządu Powiatu Radomskiego

3. członkowie:

a) Włodzimierz Bojarski – zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

b) Bożena Walos – inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.

c) Ryszard  Kosiec – prezes UKS „Start” Wolanów.

 Na realizację zadań w zakresie kultury w 2012 roku Powiat przeznaczył kwotę 5 000 zł, natomiast w zakresie kultury fizycznej kwotę 15 900 zł.

Na konkurs wpłynęły 2 oferty, zgłoszone przez organizacje  pozarządowe, na realizację zadań w zakresie kultury- wszystkie spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wpłynęło 10 ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,  9 ofert spełniło wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu, miast  oferta Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” Wierzbica złożona została po terminie, przez co  nie spełniła formalnego wymogu i  została odrzucona przez Komisję. Informację o przyznanych środkach finansowych  przekazano organizacjom pisemnie.

Złożone oferty nie wymagały uzupełnienia. Wymagane było jedynie przesłanie korekty kosztorysu dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji celowej i zaktualizowanego harmonogramu zadania. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej  Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał wyboru ofert
i przyznał na realizację zadań ze środków publicznych łącznie kwotę 20 900 zł. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło 18 stycznia 2012 r. – Uchwałami Nr 155/2012 i 156/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego. Ogłoszenie wyników zostało umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu
www.radompowiat.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej. Treść ogłoszenia umieszczona była również na tablicy informacyjnej Urzędu. W wyniku przeprowadzonego konkursu Powiat Radomski  zawarł z organizacjami pozarządowymi następujące umowy:

 1. Zadania w zakresie kultury:

 - Kwota 3 500 zł  (umowa NR 7) została przekazana  dla Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży  na realizację zadania pod nazwą  XVIII  Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej. Zadanie zostało zrealizowane 12 sierpnia 2012 r. w Iłży.

 - Kwota 1 500 (umowa NR 9) została przekazana  dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki „Ziemia Radomska” w Radomiu na realizację zadania pod nazwą IX Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej. Zadanie zostało zrealizowane 7 grudnia 2012 r. w Jedlni Letnisko

 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

 - Kwota 2 000 zł  (umowa NR1) została przekazana dla Klubu Sportowego „PROCH” Pionki na realizację zadania pod nazwą: „XIX Memoriał im Henryka i Zbigniewa Zatorskich, Turniej w Piłce Halowej Dzieci”. Zadanie zostało zrealizowane 25 lutego 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 1 000 zł  (umowa NR 2) została przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „BETA” Pionki na realizację zadania: „Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców – gimnazja ”.  Zadanie zostało zrealizowane 29 marca 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 2 000 zł  (umowa NR 3) została przekazana dla Pionkowskiego Towarzystwa Siatkówki na realizację zadania pod nazwą: „XI Międzypowiatowy Turniej  Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu”. Zadanie zostało zrealizowane 14 kwietnia 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 1 400 zł (umowa NR 4) została przekazana dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Junior” Pionki na realizację zadania pod nazwą: „Czwartki lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od  4 maja do 15 listopada 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 1 000 zł (umowa NR 5) została przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „BETA” Pionki na realizację zadania: „Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej”.  Zadanie zostało zrealizowane 14 czerwca 2012 r.

 - Kwota 1 500 zł  (umowa NR 6) została przekazana dla Pionkowskiego Towarzystwa Siatkówki na realizację zadania pod nazwą: „Powiatowy Turniej  Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn”. Zadanie zostało zrealizowane 8 lipca 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 4 000 zł (umowa NR 8) została przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHAMPION” Pionki na realizację zadania: „Ogólnopolskie Turnieje (dwa turnieje) w piłce halowej dzieci pod nazwą PIONKI CHAMPION CUP 2012 (rocznik 2000/2001 oraz 1998/1999)”.  Zadanie zostało zrealizowane w Pionkach w terminach: I turniej 10 listopada 2012 r., II turniej 1 grudnia 2012 r. w Pionkach

 - Kwota 1 000 zł (umowa NR 10) została przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „BETA” Pionki na realizację zadania: „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Puszczy Kozienickiej im. T. Machnio”.  Zadanie zostało zrealizowane 6 grudnia 2012 r. w Pionkach.

 - Kwota 2 000 zł (umowa NR11) została przekazana dla Klubu Sportowego „PROCH” Pionki na realizację zadania pod nazwą: „Ogólnopolski Turniej
w Piłce Halowej Dzieci o Puchar Starosty Radomskiego (rocznik 1997/98)”
.

Zadanie zostało zrealizowane 15 grudnia 2012 r. w Pionkach.
Dzięki wsparciu finansowemu  udzielonemu organizacjom pozarządowym kluby sportowe organizowały  na terenie powiatu radomskiego szereg turniejów sportowych, rozgrywek piłkarskich propagując sport wśród młodzieży. Organizacje realizujące te zadania złożyły terminowo prawidłowe rozliczenia oraz sprawozdania końcowe.

         Natomiast stowarzyszenia kultury  zorganizowały festiwal piosenki turystycznej i patriotycznej - Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki „Ziemia Radomska” oraz jarmark sztuki ludowej - Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży. W pro­gra­mie jarmarku były mię­dzy innymi: po­kazy
tech­nik ręko­dziel­ni­czych i prezentacje wy­ro­bów sztuki ludowej, a także wy­stępy ka­pel ludowych. W przedsięwzięciu uczestniczyło wielu mieszkańców miasta i gminy Iłża oraz powiatu radomskiego, powiatów ościennych i województwa świętokrzyskiego.

             Również w tym przypadku organizatorzy złożyli w terminie sprawozdania końcowe oraz prawidłowe rozliczenia.

III. Działania Powiatu w zakresie edukacji:

Powiat,  w ramach działalności statutowej i priorytetów zawartych w programie, prowadzi działania w zakresie edukacji. W powiecie działają: dwa licea - w Pionkach
i Iłży, 2 CKZ i U  - w Pionkach i Chwałowicach, 2 zespoły szkół – ZSP w Iłży i ZSP
Nr 2 w Pionkach oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy. We wszystkich placówkach kształci się 2533 uczniów i słuchaczy. Sieć szkół ponadgimnazjalnych dostosowywana jest do potrzeb mieszkańców. Systematycznie ulepszana jest baza i zaplecze techniczne placówek oświatowych poprzez modernizację budynków oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Wyremontowano zaplecze sportowe przy LO w Pionkach, zakupiono  samochód do nauki jazdy dla ZSP w Iłży, zaadaptowano budynek zlikwidowanego ZSP w Wierzbicy na potrzeby Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego, wyremontowano instalację cieplną
w MODN w Iłży, instalację elektryczną w CKP w Pionkach  i wyremontowano dach w ZSP Nr 2 w Pionkach. W szkołach znajduje się 26 pracowni komputerowych, wyposażonych  w 372  komputery. Kontynuowany jest program stypendialny dla szkół ponadgimnazjalnych.  Stypendia ufundowane przez Starostę otrzymywało 57 uczniów. Szkoły złożyły wnioski dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 „Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”,  w ramach których szkoły otrzymały środki finansowe w wysokości 157982 zł.  Placówki otrzymały dofinansowanie do projektu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”,  w ramach programu partnerskiego Comenius – kwota 45 600 zł, oraz dofinansowanie do projektu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”, w ramach programu partnerskiego Leonardo da Vinci – kwota 32 341 zł.

Powiat wspiera działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w szkołach wszystkich typów. Ze środków przeznaczonych na promocję zakupiono i przekazano książki oraz materiały promocyjne dla szkół i laureatów konkursów: Wspaniałości Przyrodnicze Europy, Wiedzy o Powiecie Radomskim,  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Małego Konkursu i Konkursu  „Warszawska Syrenka”, konkursu literacko – plastyczno – medialnego pt. „Nasza mała ojczyzna – Pionki i okolice”, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  zapobiega pożarom”, Konkursu plastycznego  „Zapobiegajmy pożarom”,  Moje Spotkania z Puszczą oraz konkursu pod patronatem Starosty Radomskiego o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu „Czuję się Bezpiecznie”.  Powiat umożliwia nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej przez organizatorów konkursów, narad, szkoleń i konferencji.

Dyrektorzy szkół współpracują z Caritasem Diecezji Radomskiej, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Domem Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Agora, z organizacjami i stowarzyszeniami, które mają zapisane w statutach wspieranie rozwoju edukacji, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, letniego i zimowego wypoczynku oraz imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych, rozwijają zainteresowania uczniów teatrem, literaturą, itd.

Uczniowie biorą udział w zbiórkach żywności i odzieży, wspomagają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kwestują na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, działają w ramach wolontariatu. Szkoły włączyły się do akcji pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie.

 Przy szkołach wszystkich typów w powiecie działa 60 uczniowskich klubów sportowych.

IV. Działania Powiatu w zakresie promocji:

 

W dziale 750 - promocja jednostek samorządu terytorialnego w budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano kwotę 299 420 wydatki odbywały się zgodnie z planem.

 W ciągu 2012 roku Powiat kontynuował współpracę z Litwą.

 - W marcu br. delegacja, której przewodniczył radny Krzysztof Górak, gościła w Rejonie Solecznickim. Przedstawiciele naszego powiatu przekazali świąteczne dary naszym rodakom z gminy Dziewieniszki. Była to: żywność, odzież, obuwie oraz książki. Fundatorami darów o wartości ok. 20 tys. zł byli m.in. Starostwo Powiatowe w Radomiu, instytucje oraz prywatni przedsiębiorcy z terenu powiatu radomskiego i Radomia.

 

Podczas wizyty delegacja odwiedziła młodych Polaków ze Szkoły Średniej im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny.

 Przedstawiciele wyprawy spotkali się również z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem, który jest także prezesem Związku Polaków na Litwie z siedzibą w Solecznikach, oraz ze starostą gminy Dziewieniszki Czesławą Marcinkiewicz, którzy podziękowali za okazaną pomoc.

 Na przełomie czerwca i lipca powiat zorganizował wakacyjny, letni wypoczynek dla grupy  polskich uczniów mieszkających na Litwie. Kilka dni spędzili w Szczawnicy, zwiedzili zamki w Czorsztynie i Niedzicy, podziemia w Opatowie, Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Atrakcją pobytu była wizyta w  planetarium przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 Ponadto Wydział Promocji przygotował propozycje wielu innych przedsięwzięć: zakupił materiały promocyjne, które w ramach promocji zostały rozprowadzone praktycznie na terenie całego kraju i częściowo za granicą. Wydawane były cyklicznie „Echo Powiatu Radomskiego”  z bogatą informacją m. in. o Festynie Rodzinnym – „Powitanie Lata. Domaniów 2012”,  Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego 2012,  Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, Ścięciu Śmierci - Jedlińskich Zapustach, Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Jedlni gmina Pionki, XIV Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku, o pozyskanych środkach z funduszy europejskich na sfinansowanie studiów podyplomowych  na kierunku administracja.  Poruszano  też  bieżące sprawy powiatu. W ciągu roku, raz w tygodniu, emitowana była audycja na antenie Radia „Plus Radom” – „Powiat na fali”, w której  poruszano sprawy społeczno – gospodarczo- kulturalne powiatu. W lokalnej prasie ukazało się 1105 publikacji o powiecie, a ważniejsze wydarzenia były prezentowane również na antenie innych rozgłośni i TV Dami oraz TVP Info. Wspierane były promujące powiat radomski przedsięwzięcia o  zasięgu międzygminnym, wojewódzkim i centralnym, między innymi 15 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, Otwarty Konkurs  o Tytuł Mistrza Polskiej Ortografii,  XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”, IV Wojewódzki Konkurs Poezji Ekologicznej, oraz  jubileusze: 30 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 100-lecia Banku Spółdzielczego w Skaryszewie, 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży, 45-lecia Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży,  100-lecia PSP w Sławnie, 25 – lecia Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, a także  jubileusze klubów, firm i zakładów pracy.

 

Wspierane były wydarzenia o charakterze wystawienniczo – targowym: Święto Kukurydzy, 52 Wystawa - Sprzedaż Ogierów w Kozienicach, konkursy na „Wzorową Pasiekę” oraz na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Radomskie Targi Pracy. Wsparliśmy także wydarzenia kulturalne promujące powiat,  m. in. VII Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2012, IV Widowisko Historyczne – „Pulverfabrik Pionki 1944”, II Inscenizacja Akcji na „Załamanku” 1944 – Pionki, konkursy -  Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka, konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”, konkurs „Historia multimedialnie” w Iłży,  konkursy wiedzy o powiecie i inne,  festyny rodzinne w  Wielogórze, Pakosławiu, plebiscyty: XVIII Plebiscyt Sportowy Ziemi Radomskiej 2011/2012, Wybory Miss Ziemi Radomskiej 2012, Złota Setka Firm Regionu Radomskiego. Przekazano materiały promocyjne dla 150 sportowców z dwunastu jednostek administracyjnych powiatu radomskiego zgłoszonych do udziału w konkursie na najlepszego sportowca naszego powiatu. Dofinansowany został także udział sportowych reprezentacji powiatu
w zawodach wojewódzkich i centralnych. Przekazane zostały materiały promocyjne dla grup i delegacji oraz stowarzyszeń wyjeżdżających na Litwę.

 

Odbyły się  rajdy piesze, rowerowe, zloty,  m.in. IX Rowerowy Zlot Gwieździsty w Domaniowie oraz  imprezy motoryzacyjne.  Wsparto Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Radomskiego, Mistrzostwa Powiatu  w Judo, X Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o Puchar Starosty  Radomskiego w Pionkach, IV Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, Regionalne Międzystrefowe Zawody
w Skokach przez Przeszkody, XI
Mistrzostwa Mieszkańców Ziemi  Radomskiej w Tenisie Stołowym oraz w  Biegach Przełajowych, Regionalny Wyścig Kolarski „W Samo Południe” w Skaryszewie, X Regionalną Spartakiadę Integracyjną, Skaryszewski Jarmark Koński, Międzynarodowy Turniej Judo „ O Złotą Podkowę”, XIV Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej, X Powiatowe Biegi na Orientację – INO – Pionki – Puszcza Kozienicka, VII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe w Domaniowie oraz Regaty Kajakowe w Toporni, XI Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Radomskiego, Turnieje Halowej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Regionu Szkół Ponadgimnazjalnych w LA w Kozienicach, turnieje Tenisa Stołowego, biegi przełajowe i zawody lekkoatletyczne,  XXI Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich, a także  imprezy na terenie powiatu towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 

V. Działania Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

 

   Zespół Przeciwdziałania Uzależnieniom powołany przez Starostę Radomskiego nadal prowadził wśród dzieci i młodzieży szeroką akcję informacyjną   dotyczącą przeciwdziałania   uzależnieniom  od  narkomanii,   alkoholizmu i nikotynizmu, a także o zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa HIV i choroby AIDS. Opracowane tezy programowe, zawierające kontrolne tematy dla nauczycieli do realizacji na lekcjach wychowawczych, są także systematycznie realizowane w trakcie konkursów,  m. in.  w szkołach powiatu radomskiego. Zespół    doskonali    swoją     działalność    i odbywa     kwartalne    spotkania z przedstawicielami Kościoła, Policji i pedagogami na terenie kolejno wybranych gmin. Z udziałem członków Zespołu Przeciwdziałania Uzależnieniom organizowane były konkursy wiedzy o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu  i  nikotyny  oraz  o niebezpieczeństwie  wirusa  HIV i choroby AIDS.

 

              Przeprowadzone zostały badania profilaktyczne w zakresie: raka jelita  grubego – kolonoskopia,  raka  płuc, raka gruczołu krokowego – oznaczenie PSA i USG, raka  skóry,  raka piersi – mammografia i USG, raka szyjki macicy – cytologia, raka skóry – badania dermatoskopowe, zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej  z opisem, badania poziomu cholesterolu HDL, LDL, oznaczenie poziomu cukru, poziomu trój-glicerydów, morfologii i  ciśnienia tętniczego krwi. Przeprowadzono badania  profilaktyczne  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie: wad wzroku, wad słuchu, wad postawy oraz chorób płuc, chorób tarczycy i układu krążenia.

    VI. Działania Powiatu w zakresie pomocy społecznej:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje  zadania w oparciu  o art. 25 ustawy o pomocy społecznej. Na terenie powiatu radomskiego funkcjonują: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Pionkach, Świetlica środowiskowa „Betania” przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Stanisława w Wierzbicy, Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Placówki realizują model opiekuńczy wspierając rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji zabezpieczając potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne i społeczne dziecka. Prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia. Poza tym, zapewniają wychowankom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych poprzez organizację różnych form pomocy, zajęć edukacyjnych, realizowanych indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

  Na funkcjonowanie tych placówek powiat przeznaczył dotacje w łącznej kwocie 994 526.17 zł.

 Realizowany jest unijny projekt systemowy na podstawie umowy ramowej w latach 2009-2014 pod nazwą „Dajmy szansę”. W ramach projektu wsparciem objęte są osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielniający się ich wychowankowie. Korzystają ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, szkoleń zawodowych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Wartość projektu w 2012 roku wynosiła  699 300 zł, wkład własny powiatu wyniósł 73 426,50 zł.

 VII. Działania Powiatu w zakresie kultury:

 

W zakresie kultury Powiat prowadzi bieżącą współpracę ze stowarzyszeniami pozarządowymi, gminnymi i miejskimi placówkami  kultury oraz  bibliotekami. Opracowany został i przyjęty do realizacji kalendarz powiatowych imprez kulturalnych na 2012 rok. Przekazano dotację w formie wsparcia na imprezy kulturalne realizowane przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży - XVIII Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej oraz IX Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej organizowany przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział mazowiecki „Ziemia Radomska”. Wspierane były zadania realizowane w poszczególnych  jednostkach administracyjnych. Starosta przekazał materiały promocyjne i nagrody dla laureatów 57 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego w ramach Radomskich Spotkań z Poezją przez Stowarzyszenie Literackie „Łuczywo”, Iłżeckich Dni Kultury, IX Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, XIX Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewających Poezję „Łaźnia 2012”, XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej o Grand Prix im. Bp. Jana Chrapka, VI Powiatowego Turnieju Tańca Boogie Woogie Ziemi Radomskiej
o Puchar Starosty 2012 w Pionkach oraz  IV Powiatowego Dnia Animatora Kultury. Wspierano akcję Motoserce, której towarzyszyła m.in. zbiórka krwi oraz szereg wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych.

 

Na terenie powiatu działa 20 stowarzyszeń kultury, nad którymi nadzór sprawuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

VIII. Działania Powiatu w zakresie kultury fizycznej:

 

Prowadzona jest współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi,  KS  „PROCH” Pionki,  UKS „CHAMPION” Pionki,  UKS „BETA” Pionki, UMKS  „Junior” Pionki, Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki. Przekazano dotacje w formie wsparcia na imprezy sportowe realizowane przez te organizacje.

 Prowadzona jest także współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi o zasięgu ponadpowiatowym,  między innymi: Szkolnym Związkiem Sportowym, Radomskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, Regionalnym i Mazowieckim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszeniem Czarni Radom. W sali konferencyjnej starostwa odbywają się narady i spotkania szkoleniowców, działaczy sportowych, a także Powiatowej Rady Sportu.

 Opracowany i zatwierdzony został kalendarz powiatowych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na 2012 rok. Wspierane są na bieżąco imprezy sportowe o zasięgu międzygminnym promujące powiat radomski. Zakupione zostały trofea sportowe, nagrody oraz przekazane zostały materiały promocyjne dla uczestników Gimnazjady w Piłce Ręcznej, Siatkowej i Koszykowej Dziewcząt i Chłopców  
-  Skaryszew, Iłża, Przytyk,  a także  dla uczestników finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej Radomskiego Centrum Siatkarskiego, Imprezy Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych w Pionkach, Otwartych Towarzyskich Zawodów
w Skokach przez Przeszkody w Skaryszewie,
Otwartego Regionalnego Zimowego Turnieju Szachowego „Ferie 2012” w Pionkach, Międzygminnego Turnieju w Piłce Nożnej Mężczyzn o Puchar Sołtysów we wsi Laski, XIV Mikołajkowego Turnieju  Tenisa Stołowego,  zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu radomskiego i kozienickiego pod nazwą: „Każdy jest zwycięzcą swoich słabości”, a także Ogólnopolskiego Turnieju  Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Puszczy Kozienickiej im. Tadeusza Machnio, halowych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Klub Sportowy Quick  Parquet Sokół Przytyk i innych. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 60 uczniowskich  klubów  sportowych oraz 43 kluby  sportowe. Obecnie Wydział Promocji prowadzi ich weryfikcję.

 

Działania powiatu w zakresie kultury fizycznej wspiera Powiatowa Rada Sportu powołana Uchwałą nr 461/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 listopada 2009 roku.

 

IX. Działania Powiatu w zakresie turystyki:

 Współpraca w zakresie turystyki sprowadza się do bieżących konsultacji ze stowarzyszeniami (PTSM, ZHP, ZHR, PTTK) oraz wspierania imprez turystycznych ukazujących i promujących powiat oraz ziemię radomską, a także do zlecania zadań towarzyszących przedsięwzięciom turystycznym. W 2012 roku zostały przekazane materiały promocyjne i nagrody dla uczestników XXXIV Rajdu Nadwiślańskiego, Rodzinnego Zlotu Kolarskiego Zagożdżon, XXXIII Jubileuszowych Wędrówek Szlakami Jagiełły, XXIV Zlotu Niepodległości, XXIV Rajdu do Czarnolasu, VIII Konkursu „Nasze Mazowsze”, XII Ogólnopolskiego Rajdu po Ziemi Radomskiej – Przysucha 2012,  XIX Rajdu Skórzanych, IX Rajdu Europejskiego „PARZNICE 2012”, VIII Rajdu Licealistów Wierzbickich, V Rajdu Szlakami Witolda Gombrowicza „Wsola 2012”,  X Powiatowych Biegów na Orientację – INO – Pionki – Puszcza Kozienicka,  XV Crossu Rowerowego po Puszczy Kozienickiej, XX Harcerskiego Biegu Patrolowego „Gacek” Pionki - Puszcza Kozienicka.

 X. Współpraca Powiatu z innymi podmiotami:

 Prowadzona jest także bieżąca współpraca z Zarządem Powiatowym Związku OSP RP w Radomiu, między innymi w zakresie organizowania VII Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu radomskiego, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  oraz Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. Na terenie powiatu działa 90 jednostek OSP. Powiat współpracuje także z Wojewódzką Komendą Policji i wspiera organizowane przez Komendę działania profilaktyczne oraz konkursy, między innymi „Dzielnicowy Roku 2012”, „Bezpieczna Szkoła”, „Czuję się bezpiecznie”. Współpracujemy z Polskim Związkiem Łowieckim, Polskim Związkiem Wędkarskim, Centrum Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Związkiem Gmin „Radomka”. Powiat uczestniczył w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.  Współpracujemy z Klubami Seniora, także ze Związkiem Strzeleckim - Strzelecki Oddział Kawaleryjski „BERLINEK”, Studenckim Klubem Jeździeckim, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

 

Wszystkie wnioski i oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zostały pozytywnie rozpatrzone i w zależności od możliwości prawnych i finansowych powiat zaproponował w pisemnych odpowiedziach wsparcie tych inicjatyw.

 Na bieżąco były rozpatrywane pisma i wnioski o patronaty. Wspierano działania w zakresie kultury, turystyki i sportu. Udzielano zainteresowanym pomocy  merytorycznej  w zakresie rejestracji stowarzyszeń, organizacji imprez, pozyskiwania sprzętu sportowego i środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, na bieżąco wydawano stosowne zaświadczenia i opinie Starosty.

 

 XI. Realizacja pozostałych wydarzeń z kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w 2012 roku.

 W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano i wykorzystano kwotę 248 000 zł, wydatki odbywały się zgodnie  z  kalendarzem imprez.

 

- Kwotę 60 000 zł przekazano Miastu Radom na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich zadań powiatowej biblioteki publicznej. (Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2012 roku).

 

- Zakupiono nagrody za kwotę 2 000 zł laureatom Eliminacji Powiatowych i Rejonowych 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXIX Małego Konkursu i XXXV Konkursu „Warszawska Syrenka”. Konkursy odbyły się w terminie 12-14 kwiecień 2012 r. w Radomiu.

 

-Zakupiono nagrody za kwotę 1 500 zł laureatom Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 2012.Zadanie zostało zrealizowane w dniu 1 czerwca 2012 r.
w Rogolinie gmina Radzanów.

 

 

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta
i Gminy Iłża kwotę 3 000 na zorganizowanie XIII Turnieju Wiedzy o Powiecie Radomskim. Zadanie zostało zorganizowane; eliminacje w Radomiu, finał 20 kwietnia 2012 r. w Iłży.

 

-  Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta Pionki kwotę 2 500  na zorganizowanie XIII Dnia Ziemi. Zadanie zostało zorganizowane w dniach 29 kwietnia 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę  5 000 na zorganizowanie XXVI „Dni Leśmianowskich”. Zadanie zostało zrealizowane w dniach 25-27 maja 2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta Pionki kwotę 2 000  na zorganizowanie zadania 3 Maja - V Przegląd Pieśni Patriotycznej Klubów Seniora.  Zadanie zostało zrealizowane w dniu 3 maja 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 4 000 na zorganizowanie Turnieju Rycerskiego. Zadanie zostało zrealizowane w dniach 5 – 6 maja 2012 r. w Iłży.

 

-Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta Pionki kwotę 5 000 na zorganizowanie imprezy XIV „Sobótki, Janki, Wianki 2012”. Zadanie zostało zrealizowane 23 czerwca 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 6 000 na zorganizowanie VIII Przeglądu Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu. Zadanie zostało zrealizowane 16 czerwca  2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 2 000 zł na zorganizowanie Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka”. Zadanie zostało zrealizowane 17 czerwca 2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z  Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 4 000 na zorganizowanie XVIII Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki. Zadanie zostało zrealizowane 15 lipca 2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 2 000 na zorganizowanie Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Zabytki Powiatu Radomskiego”. Zadanie zostało zrealizowane w dniach 22 lipca – 5 sierpnia  2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 12 marca 2012 r. przekazano dla Gminy Pionki kwotę 36 000  na zorganizowanie Powiatowo-Gminnych Dożynek 2012. Zadanie zostało zrealizowane 26 sierpnia 2012 r. w Jedlni.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 1 500 na zorganizowanie Rekonstrukcji Historycznej „Bitwa pod Iłżą 1939”. Zadanie zostało zrealizowane 30 września  2012 r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta Pionki kwotę 2 500 na zorganizowanie XIV Dnia Seniora 2012. Zadanie zostało zrealizowane 6 października 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta Pionki kwotę 2 000 na zorganizowanie imprezy pod nazwą: Formatowanie XII - Artyści  Powiatu Radomskiego. Zadanie zostało zrealizowane 26 października 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta Pionki kwotę 2000  na zorganizowanie IV Powiatowego Konkursu Filmu Amatorskiego. Zadanie zostało zrealizowane 14 listopada 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta Pionki kwotę 7000 na zorganizowanie IV Powiatowego Dnia Animatora Kultury. Zadanie zostało zrealizowane 17 listopada 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta Pionki kwotę 3 000 zł  na zorganizowanie VI Powiatowego Turnieju Tańca Boogie Woogie Ziemi Radomskiej o Puchar Starosty Radomskiego 2012. Zadanie zostało zrealizowane 24 listopada 2012 r. w Pionkach.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r.  przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 3 000 zł na zorganizowanie XIX Ogólnopolskich Spotkań z Balladą. Zadanie zostało zrealizowane 18 listopada 2012r. w Iłży.

 

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym 5 marca 2012 r. przekazano dla Miasta i Gminy Iłża kwotę 3 500 na zorganizowanie XIV Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane 16 grudnia 2012 r. w Iłży.

 

 

 

 

W dziale 926 - kultura fizyczna i sport w budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano kwotę 46 000  , wydatki wykonano zgodnie z planem oraz zgodnie z kalendarzem imprez.

 

- Za kwotę  1999,98   zakupiono nagrody dla uczestników (szkoły, drużyny, kluby) X Powiatowych Biegów na Orientację – INO – Pionki – Puszcza Kozienicka. Impreza odbyła się w terminie 26-27 maja 2012 r. w Pionkach.

 

- Za kwotę 1 999,07 zł  zakupiono nagrody dla uczestników (szkoły, drużyny, kluby) Harcerskiego Biegu Patrolowego „Gacek”, Pionki – Puszcza Kozienicka. Impreza odbyła się w terminie 21-23 września 2012 r. w Pionkach.

 

- Za kwotę 2 000   zakupiono nagrody dla uczestników (szkoły, drużyny, kluby) XI Powiatowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Radomskiego. Impreza odbyła się w terminie 1 grudnia 2012 r. w Radomiu.

 

Kalendarz powiatowych imprez kulturalnych i sportowych na 2012 rok realizowany był zgodnie z planem.Pracownicy starostwa uczestniczyli w dotowanych imprezach i na bieżąco dokonywali ich oceny, zarówno od strony organizacyjnej jak
 i przydatności dla mieszkańców powiatu, zaplanowano także kontrolę w dwóch jednostkach realizujących zadania powiatu w zakresie kultury i sportu. Przeprowadzono kontrolę w Pionkowskim Towarzystwie Siatkówki w Pionkach oraz skontrolowano Uczniowski Klub Sportowy „BETA” Pionki.

 

Zakres kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych kontrolowanym jednostkom na realizacje zadań powiatu.

 

Kontrole zostały przeprowadzone  po realizacji i rozliczeniu zadań.

Aktualności

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 • 2021.08.09

  Udany Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży

  Wielbiciele sztuki ludowej, ale także odwiedzający Iłże turyści mogli podziwiać piękne i niepowtarzalne wyroby twórców ludowych. W niedzielę na Przystani w Iłży, pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki, odbył się XXVI Jarmark Sztuki Ludowej zorganizowany przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.

 • 2021.08.07

  Siódemka w Podobłoczach po raz piąty

  W sobotę, 7 sierpnia, w pięknych okolicznościach przyrody na Wzgórzu Zamkowym  w Iłży, odbył się po raz piąty bieg „Siódemki w Podobłoczach”. Wydarzenie sportowe patronatem honorowym objął starosta radomski Waldemar Trelka, który osobiście dopingował zawodników, a na mecie wręczał im zasłużone medale i statuetki.

   

 • 2021.08.05

  Akcja „Pogodne Lato” rozpoczeta

  43 dzieci z powiatu radomskiego wyjechało na bezpłatny, dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do stanicy harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej  ZHP w Gorzewie w ramach programu profilaktycznego „Pogodne Lato”.

   

 • 2021.08.02

  Ogromny sukces zespołu „Domino”

  Grupa teatralna „Domino” z Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu   Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

 • 2021.07.27

  Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

  Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował we wtorek, 27 lipca, że samorząd Powiatu Radomskiego złoży trzy wnioski do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakładają one przebudowę ponad 20 kilometrów dróg powiatowych, montaż Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach należących do powiatu, a także cyfryzację administracji, umożliwiającą m.in. załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności wizyty osobistej.

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

Kalendarium

«wrzesień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.