Breadcrumbs

Treść strony

 • plakat

Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach to placówka, której oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży ze specjonalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem.

ZOBACZ STRONĘ SZKOŁY

Na rok szkolny 2021/2021 szkoła ogłasza nabór do:

 • oddziałów przedszkolnych
 • oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych
 • klas 1-8 szkoły podstawowej
 • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalna
 • na zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • ulotka
 • ulotka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) w szkole działa od 2014 roku. Placówka obejmuje opieką dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi m.in. uszkodzeniem wzroku, słuchu, zespołami genetycznymi, wcześniactwem, nieprawidłowym rozwojem ruchowym, opóźnionym, bądź nieharmonijnym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zaburzeniami rozwoju mowy.

WWRD to zajęcia, których celem jest stymulacja rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka niepełnosprawnego oraz jego społecznego rozwoju. To kompleksowa pomoc, mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także forma współpracy z rodziną dziecka.

Stosowane przez terapeutów pomoce dydaktyczne są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Cele terapii wyznaczane są na podstawie sfery najbliższego rozwoju dziecka. Po przyjęciu dziecka na zajęcia, zespół specjalistów opracowuje dla niego Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju, mający zapewnić wszechstronny rozwój zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Rodzaje terapii i metod pracy dostępny na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka: terapia behawioralna, logopedyczna, psychologiczna, Integracji Sensorycznej,terapia ręki,Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Sensomotoryka,Metoda komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności i Komunikacji Knillów, Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata, Metoda Ośrodków Pracy.

Terapię WWR prowadzą specjaliści zajmujący się poszczególnymi obszarami rozwojowymi: psycholog wczesnego wspomagania, pedagog wczesnego wspomagania, logopeda/neurologopeda, rehabilitant,terapeuta integracji sensorycznej.

Dla kogo? Formalnym warunkiem otrzymania pomocy w ramach WWRD jest uzyskanie – na wniosek rodziców dziecka – opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która jest wydawana przez zespół orzekający działający przy publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

WWRD obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Zgodnie z prawem obowiązek szkolny może być odroczony o rok, a w  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nawet o dwa lata. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dzieci mają nadal prawo do korzystania z pomocy w ramach WWRD.

Ile godzin? Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki pracy oraz zastosowanie form pracy adekwatnych do zasobów dziecka i deficytów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności. Zajęcia we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w szkole są bezpłatne.

Oddziały Przedszkolne

Do oddziałów przedszkolnych w Podstawowej Szkole Specjalnej w Zespole Szkół im. J.Śniadeckiego w Pionkach przyjmowane są dzieci od 2,5 lat do 6 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Edukacja może trwać do 9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w szkole podstawowej.

Szkoła zapewnia kompleksową opiekę, komfort i bezpieczeństwo podopiecznych, wspomaga proces terapii i rehabilitacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach 4-5 osobowych, którymi zajmuje się wychowawca oraz pomoc nauczyciela. Wykwalifikowana kadra pedagogów, logopedów, psychologów i fizjoterapeutów czuwa nad rozwojemprawidłowym rozwojem dzieci. Każde dziecko ma tworzony indywidualny program edukacyjno – teraputyczny, uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.

 Placówka oferuje  pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i wspomaganiem w rozwoju dziecka o  specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W oddziałach przedszkolnych dzieci korzystają z różnego rodzaju terapii m.in.: terapia ruchu, zajęcia logopedyczne, terapia SI, zajęcia psychologiczne, trening umiejętności społecznej.

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystujemy wiele metod terapeutycznych: Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czytanie uczestniczące, Smyko – Multisensorykę, komunikację alternatywną AAC,terapię ręki, zabawy z gumą sensoryczną.

 • ulotka
 • biuletyn
 • biuletyn
 • biuletyn
 • biuletyn

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Podstawowa Specjalna kształci dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka trwa 8 lat z możliwością wydłużenia okresu edukacyjnego. Uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim objęci są działaniami rewalidacyjnymi w oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych, w których mogą przebywać do 25 roku życia.

Uczniowie mają zapewnioną w pełni zindywidualizowaną organizację procesu kształcenia odpowiednią do potrzeb i możliwości psychofizycznych. Uczniowie  szkoły  objęci są opieką superwizyjną  mającą na celu wprowadzenie elementów ustrukturyzowanego nauczania w pracy z uczniami ze spektrum autyzm oraz tworzenia proaktywnych strategii poprawiających funkcjonowanie uczniów w placówce edukacyjnej.

Szkoła realizuje podstawę kształcenia ogólnego oraz podstawę  programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 Uczniowie objęci są zajęciami specjalistycznymi takimi jak

 • terapie: logopedyczną,pedagogiczną, psychologiczną,ruchu,
 • integracją Sensoryczną,
 • zajęcia: rewalidacyjne, rewalidacyjno-muzyczne;

 Metody wykorzystywane w czasie zajęć: metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC, programy Aktywności i Komunikacji Knillów, metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata, metoda Ośrodków Pracy, stymulacja polisensoryczna, integracja Sensoryczna,metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, metoda F. Affolter, metody behawioralne, zabawy paluszkowe, muzykoterapia, masaże, itp. 

Zajęcia prowadzone tymi metodami mają na celu: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonetycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej,ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej, kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych,rozwijanie i doskonalenie mowy oraz innych systemów komunikowania,rozwijanie procesów myślenia np. wykrywania różnic i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć,wydłużanie czasu koncentracji uwagi i wiele innych wynikających z potrzeb dziecka.

Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone zaplecze rehabilitacyjne, sale terapeutyczne, siłownię napowietrzną oraz plac zabaw. Ponadto objęci są specjalistyczny wsparciem psychologa i pedagoga, jak również całodzienną opieką pielęgniarki szkolnej.

Szkoła Branżowa 1stopnia

W Szkole Branżowej I Stopnia młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa trzyletnią naukę w zawodzie cukiernik. Placówka zapewnia w pełni zindywidualizowaną organizację procesu edukacji w warunkach odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia. 

Cukiernik zajmuje się produkowaniem wyrobów cukierniczych (wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych), ich dekorowaniem, magazynowaniem i przygotowaniem do dystrybucji. Obsługuje i reguluje urządzenia do wytwarzania wyrobów cukierniczych. Ocenia przydatność surowców i wyrobów cukierniczych. Prowadzi również dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców.

W trakcie nauczania realizowane są przedmioty zawodowe:technologie produkcji cukierniczej,technika w produkcji cukierniczej, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, język obcy zawodowy, produkcja wyrobów cukierniczych – zajęcia praktyczne,gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym – zajęcia praktyczne. 

Zajęcia praktyczne dla zawodu cukiernik odbywają się w bardzo dobrze wyposażonej pracowni cukierniczej na terenie  szkoły.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik (SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych). Szkoda jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu cukiernik.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy kształci się młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami. W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania w gospodarstwie domowym, odbywają zajęcia w pracowni kulinarnej, pracują w szkolnym ogródku. Przygotowują się do pracy w zawodach pomocniczych w branży kulinarnej. Biorą udział w wyjściach do miejsc użyteczności publicznej, aby uczyć się samodzielnego załatwiania różnego rodzaju spraw. Ponadto doskonalą szkolne umiejętności oraz uczą się, jak pożytecznie i aktywnie spędzać czas wolny. Rozwijają swoje talenty uczestnicząc w  artystycznych występach podczas szkolnych uroczystości oraz występując w przeglądach i konkursach. Uczniowie objęci są specjalistyczną opieką z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz różnorodnymi zajęciami rewalidacyjnymi. Są to m. in.: zajęcia logopedyczne, psychologiczme, muzyczne, terapia ruchu.

 • cukiernik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • cukiernik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Aktualności

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 • 2021.08.09

  Udany Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży

  Wielbiciele sztuki ludowej, ale także odwiedzający Iłże turyści mogli podziwiać piękne i niepowtarzalne wyroby twórców ludowych. W niedzielę na Przystani w Iłży, pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki, odbył się XXVI Jarmark Sztuki Ludowej zorganizowany przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.

 • 2021.08.07

  Siódemka w Podobłoczach po raz piąty

  W sobotę, 7 sierpnia, w pięknych okolicznościach przyrody na Wzgórzu Zamkowym  w Iłży, odbył się po raz piąty bieg „Siódemki w Podobłoczach”. Wydarzenie sportowe patronatem honorowym objął starosta radomski Waldemar Trelka, który osobiście dopingował zawodników, a na mecie wręczał im zasłużone medale i statuetki.

   

 • 2021.08.05

  Akcja „Pogodne Lato” rozpoczeta

  43 dzieci z powiatu radomskiego wyjechało na bezpłatny, dwutygodniowy obóz wypoczynkowy do stanicy harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej  ZHP w Gorzewie w ramach programu profilaktycznego „Pogodne Lato”.

   

 • 2021.08.02

  Ogromny sukces zespołu „Domino”

  Grupa teatralna „Domino” z Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu   Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

 • 2021.07.27

  Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

  Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował we wtorek, 27 lipca, że samorząd Powiatu Radomskiego złoży trzy wnioski do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakładają one przebudowę ponad 20 kilometrów dróg powiatowych, montaż Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach należących do powiatu, a także cyfryzację administracji, umożliwiającą m.in. załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności wizyty osobistej.

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

Kalendarium

«sierpień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.